Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 14 lipca 2024 r.

  Uroczysta intronizacja Króla-Elekta’ 2024 BRACTWA STRZELECKIEGO p.w. ŚW. TEKLI w DOBRZYCY Romana Żychlewicza przydomek „Rozważny”. Na ceremonii obecny...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Patronat Starosty Pleszewskiego

R E G U L A M I N
PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU
STAROSTY PLESZEWSKIEGO

ROZDZIAŁ I

Zasady przyznawania patronatu Starosty Pleszewskiego
§ 1.

 1. Regulamin określa zasady obejmowania i sprawowania Patronatu Honorowego Starosty Pleszewskiego nad wszelkiego rodzaju imprezami, uroczystościami i wydarzeniami mającymi związek z zadaniami wykonywanymi przez powiat, określonymi w art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym (T.J. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), o znaczeniu i zasięgu lokalnym oraz ponadlokalnym, zwanymi w treści zarządzenia "przedsięwzięciami".
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Pleszewie: www.powiatpleszewski.pl w zakładce: "PATRONATY STAROSTY PLESZEWSKIEGO"
 3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
   1. Patronat – Patronat Honorowy Starosty Pleszewskiego;
   2. Starosta - Starosta Pleszewski;
   3. Starostwo - Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

§ 2

W uzasadnionych przypadkach Starosta może zdecydować o przyznaniu patronatu przedsięwzięciom innym niż określone w § 1 ust. 1, sprzyjającym w szczególności:

  • - promocji powiatu,
  • - promocji zdrowia,
  • - rozwojowi edukacji, kultury, turystyki i sportu,
  • - aktywności gospodarczej,
  • - działaniom na rzecz ochrony środowiska,
  • - integracji społeczności lokalnych i regionalnych.

§ 3

 1. Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.
 2. Przyznanie Patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.
 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych, o Patronat należy występować każdorazowo.
 4. Przyznanie Patronatu może być uzasadnieniem do wydatkowania środków finansowych powiatu, w szczególności na zakup upominków, pucharów, statuetek lub innych symbolicznych nagród rzeczowych.

§ 4

 1. Patronat może być przyznany wyłącznie przez Starostę.
 2. Informacja o przyznaniu Patronatu zamieszczana jest na stronie internetowej Starostwa w zakładce: "PRZYZNANE PATRONATY" oraz przesyłana w sposób tradycyjny wnioskodawcy.

ROZDZIAŁ II
Procedura przyznawania Patronatu


§ 5

 1. Z wnioskiem o objęcie przedsięwzięcia Patronatem występuje jej Organizator.
 2. Organizator przedsięwzięcia mającego charakter imprezy masowej zapewnia spełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych ( (T.J. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 z późn. zm.).
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać, w szczególności:
  1. dane kontaktowe organizatora,
  2. nazwę przedsięwzięcia,
  3. miejsce, termin i zasięg przedsięwzięcia,
  4. opis i cele planowanego przedsięwzięcia,
  5. przewidywaną liczbę uczestników przedsięwzięcia,
  6. informację o patronach medialnych przedsięwzięcia,
  7. informację o partnerach / współorganizatorach przedsięwzięcia,
  8. informację o źródłach finansowania przedsięwzięcia,
  9. informację o odpłatności uczestników,
  10. informację o innych patronatach honorowych,
  11. uzasadnienie,
  12. oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przyznawania Patronatu Starosty i spełnieniu jego warunków, w przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem.
 4. Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Pleszewskiego stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu,
 5. Formularz wniosku, o którym mowa w ust. 4 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatpleszewski.pl
 6. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Starostwa lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, ul. Poznańska 79, 63-300 Pleszew, nie później niż na dwa miesiące przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia.
 7. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie być rozpatrywane.
 8. Wnioski o objęcie przedsięwzięcia Patronatem wpływające do Starostwa przekazywane są do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego. Wydział Organizacyjno-Administracyjny prowadzi ewidencję złożonych wniosków i przyznanych Patronatów.

§ 6

 1. Patronat jest wyróżnieniem uznaniowym. Starosta może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem bez podania przyczyn. Odmowa udzielenia przedsięwzięciu Patronatu jest ostateczna. Organizatorowi przedsięwzięcia nie przysługuje tryb odwoławczy.
 2. O decyzji Starosty Organizator powiadamiany jest nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony (np. konieczność udzielenia dodatkowych wyjaśnień, uzupełnienia dokumentów itp.).

ROZDZIAŁ III
Korzystanie z Patronatu


§ 7.

 1. Organizator przedsięwzięcia objętego Patronatem zobowiązany jest do:
  1. zamieszczenia informacji o przyznanym Patronacie w zaproszeniu, oraz materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych na temat przedsięwzięcia, posługując się znakami graficznymi herbu i logo powiatu, udostępnionymi przez Wydział Organizacyjno-Administracyjny,
  2. wzmiankowania faktu otrzymania przyznanego wyróżnienia w przekazach medialnych dotyczących przedsięwzięcia,
  3. umieszczenia, w widocznym miejscu, znaków promocyjnych Powiatu Pleszewskiego (herbu oraz logo powiatu) podczas trwania przedsięwzięcia objętego Patronatem,
  4. złożenia sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia w terminie 10 dni po jego zakończeniu. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu,
  5. sporządzenia i przesłania dokumentacji fotograficznej przedsięwzięcia, w liczbie min. 5 szt. wybranych zdjęć, pocztą elektroniczną na adres administracja@powiatpleszewski.pl, niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
 2. Starostwo zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego umieszczania dostarczonych zdjęć z przedsięwzięcia na swojej stronie internetowej oraz w publikacjach, folderach, wydawnictwach itp.
 3. W uzasadnionych przypadkach Starostwo może zastrzec wykorzystanie dodatkowo własnych materiałów promocyjnych w przedsięwzięciu.
 4. Materiały promujące Powiat Pleszewski, które Organizator ma obowiązek udostępnić uczestnikom imprezy przekazuje pracownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.
 5. Organizator może upublicznić informację o Patronacie po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi.
 6. Fakt przyznania Patronatu nie może być wykorzystywany w celach komercyjnych i marketingowych.
 7. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 lit. d) dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: www.powiatpleszewski.pl
 8. Niewywiązanie się ze zobowiązań, o których mowa w ust. 1, 2, 3, 4 i 5 stanowi podstawę odmowy przyznania organizatorowi przedsięwzięcia Patronatu Starosty oraz zwrotu przyznanych środków finansowych i rzeczowych.

Załączniki do pobrania:

 1. R E G U L A M I N przyznawania Honorowego Patronatu Starosty Pleszewskiego - wersja do druku
 2. W N I O S E K o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Pleszewskiego
 3. W Z Ó R S P R A W O Z D A N I A z przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Starosty Pleszewskiego
 4. Herb i flaga Powiatu Pleszewskiego

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem