Starostwo Powiatowe

w Pleszewie

KALENDARIUM STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 • 14 lipca 2024 r.

  Uroczysta intronizacja Króla-Elekta’ 2024 BRACTWA STRZELECKIEGO p.w. ŚW. TEKLI w DOBRZYCY Romana Żychlewicza przydomek „Rozważny”. Na ceremonii obecny...

  Czytaj więcej...

POWIAT PLESZEWSKI
Herb i Flaga Powiatu PleszewskiegoHistoria powiatu pleszewskiegoNORDIC WALKING W POWIECIE PLESZEWSKIMInteraktywna mapa Powiatu PleszewskiegoNasz partner - Powiat AmmerlandPowiat Pleszewski na facebookuNasz serwis archiwalny

Profilaktyka zdrowotna w Powiecie Pleszewskim

 PROFILAKTYKA GRYPY 

grypa plakatn

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
PROFILAKTYKI
NOWOTWORÓW SKÓRY

W dniu 5 października br. w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie przeprowadzono bezpłatne badania w ramach Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Skóry, którego koordynatorem na terenie województwa wielkopolskiego jest Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.

skora

Celem programu jest wzrost wiedzy na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion.

Organizatorami akcji było Starostwo Powiatowe oraz Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pleszewie.

Podczas akcji zostały prowadzone działania edukacyjne z zakresu profilaktyki/zapobiegania nowotworom skóry/ oraz samokontroli zmian skórnych przez edukatorów zdrowotnych Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

Następnie każdy pacjent został zbadany przez lekarza, który przeprowadził szczegółowe badanie skóry całego ciała. W przypadku wykrycia niepokojących zmian pacjent otrzymał informację, czy wykryto u niego zmiany podejrzane, oraz jak powinien postępować z wybranymi zmianami skórnymi.

Osoby biorące udział w badaniu dostały krem do opalania oraz materiały informacyjno-edukacyjne. Akcja przebiegła w miłej atmosferze. (rk)

***

konferepcm

W Pleszewskim Centrum Medycznym odbył się briefing prasowy na temat bezpłatnych programów profilaktycznych;
1) badań przesiewowych raka jelita grubego (kolonoskopia),
2) profilaktyki retinopatii cukrzycowej
3) wczesnego wykrywania raka piersi (mammografia).
W konfernecji udział wzięli: • Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski • Prezes Zarządu PCM Sp. z o.o. Błażej Górczyński • dyrektor ds. medycznych i ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego dr n. med. Ryszard Bosadzki • ordynator Oddziału Onkologicznego lek. med. Zbigniew Olejak • ordynator Oddziału Chirurgii lek. med. Paweł Przybył • specjalista w dziedzinie diabetologii lek. med. Barbara Śliwińska - Knast oraz koordynatorka programu badań jelita grubego Magdalena Żarnowska. Pleszew, dn. 8 sierpnia 2019 r. (tw)

 

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

badpcm

 

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RETINOPATII CUKRZYCOWEJ

W ramach nawiązanej współpracy pomiędzy Fundacją Wspierania Rozwoju Okulistyki „OKULISTYKA 21” a Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. w naszym szpitalu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. pacjenci chorujący na cukrzycę będą mieli możliwość skorzystania z darmowego, wygodnego i szybkiego badania pod kontem wykrycia zmian wskazujących na retinopatię cukrzycową.

Retinopatia cukrzycowa jest najczęstszą przyczyną utraty widzenia u osób w wieku produkcyjnym. Choroba długo pozostaje bezobjawowa, a późno rozpoznana lub źle leczona doprowadza do pogorszenia widzenia, w skrajnych przypadkach do jego utraty. Jednak odpowiednio wcześnie wykryta i prawidłowo leczona może pozostać pod kontrolą i pozwolić chorym na długotrwałe pozostanie aktywnym zawodowo oraz samodzielnym; w ponad 90% przypadków możliwe jest zachowanie widzenia.

Celem programu jest wzrost wykrywalności retinopatii cukrzycowej. Program obejmuje wykorzystanie sztucznej inteligencji do badania zdjęć dna oka i diagnozowania nieprawidłowości przy użyciu nowoczesnego aparatu – fundus kamery.

Program skierowany jest dla pacjentów Poradni Diabetologicznej PCM. W ramach programu planowane jest wykonanie około 80 badań miesięcznie. Osoby, które nie są pacjentami Poradni diabetologicznej PCM mogą skorzystać z programu pod warunkiem przedstawienia skierowania do poradni.

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

mammo

 

Celem realizacji programu jest obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Obserwacja częstości zachorowań
w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że znaczący wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Czynnikami ryzyka są:

 • Wiek 50-69
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub/i BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi*
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

Etiologia raka sutka nadal nie jest dostatecznie jasna. Ponadto ten sam nowotwór może być indukowany przez kilka, a nawet kilkanaście czynników kancerogennych. Coraz częściej jednak w ryzyku zachorowania na raka piersi wskazuje się uwarunkowania genetyczne:
w Polsce około 10 % przypadków raka piersi występuje u kobiet, u których stwierdza się mutacje w obrębie genów, najczęściej w BRCA1. Najważniejsze jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Badaniem umożliwiającym rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi jest mammografia. Jej czułość jest najwyższa - szacuje się, że dla kobiet po menopauzie wynosi ona 90-95%. W grupie kobiet w wieku 50-69 lat, które miały wykonywane badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, nastąpiło zmniejszenie umieralności o 25-30%. Rekomendowane jest wykonywanie mammografii w 2 projekcjach: co 2 lata u kobiet w wieku 50-69 lat z grupy niskiego ryzyka, co rok u kobiet z grupy wysokiego ryzyka. W populacjach, w których nie wykonuje się badań profilaktycznych występuje wysoka umieralność z powodu inwazyjnego zaawansowanego raka piersi. Inwazyjny rak sutka wymaga kosztochłonnego leczenia. W zależności od stadium klinicznego zaawansowania, jest to leczenie operacyjne (amputacja piersi), radioterapia lub leczenie systemowe (chemioterapia, hormonoterapia). W USA oraz w krajach Unii Europejskiej uznano, że najskuteczniejszym instrumentem ograniczenia zachorowań i poprawy wyników leczenia nowotworów złośliwych są narodowe programy walki z rakiem.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 20% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Występuje częściej po menopauzie. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że znaczący wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Rekomendowane jest wykonywanie mammografii co 2 lata u kobiet w wieku 50-69 lat z grupy niskiego ryzyka, co rok u kobiet z grupy wysokiego ryzyka.

Kto może korzystać z programu

Program adresowany jest do kobiet w wieku 50 - 69 lat (rocznikowo), które nie korzystały
z badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz do tych, które otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Powodem ponownego badania mogą być czynniki ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki ) oraz mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub/i BRCA 2.

Badanie mammograficzne jest bezpłatne, nie wymaga skierowania. Kobieta może się zgłosić na nie sama lub po otrzymaniu zaproszenia.

Na badanie należy przynieść poprzednio wykonane zdjęcia mammograficzne w celu porównania.

Kryterium wykluczające

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej zdiagnozowano w piersi zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Świadczenia zdrowotne na poszczególnych etapach realizacji programu wczesnego wykrywania raka piersi

 • Etap podstawowy: mammografia

Badanie mammograficzne obejmuje wykonanie dwóch zdjęć każdej piersi oraz opis badania. Wydanie wyniku powinno nastąpić w ciągu 15 dni roboczych od daty wykonania badania.
W przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, lekarz kieruje pacjentkę do etapu pogłębionej diagnostyki i informuje kobietę, gdzie takie badania są wykonywane.

W przypadku udzielania świadczeń w mammobusie, stanowisko postojowe mammobusu musi być zaplanowane tak, aby podczas udzielania świadczeń zapewnić pacjentkom odpowiednie zaplecze socjalne (szatnia/przebieralnia, dostęp do toalety itp.).

 • Etap pogłębionej diagnostyki: USG i biopsja

Etap pogłębionej diagnostyki obejmuje:

 1. poradę lekarską: badanie fizykalne, skierowanie na niezbędne badania w ramach realizacji programu, ocenę wyników przeprowadzonych badań i postawienie rozpoznania.
 2. wykonanie mammografii uzupełniającej i/lub wykonanie USG piersi; decyzję
  o wykonaniu USG piersi podejmuje lekarz, biorąc pod uwagę m.in.: wynik mammografii, wynik badania palpacyjnego, strukturę gruczołu sutkowego, stosowanie hormonalnej terapii zastępczej, konieczność zróżnicowania między guzem litym a torbielą sutka
 3. wykonanie biopsji cienkoigłowej/gruboigłowej pod kontrolą technik obrazowych
  z badaniem cytologicznym/ histopatologicznym pobranego materiału
 4. podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania i potwierdzenie jej wystawieniem skierowania na dalszą diagnostykę lub leczenie

Kobiety, u których rozpoznano raka piersi lub inne schorzenia wymagające leczenia specjalistycznego, są kierowane (poza programem) na dalszą diagnostykę lub leczenie.

 

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA

Powiat Pleszewski w ramach działań z zakresu promocji zdrowia włączył się w realizację Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka, nawiązując współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Choroby nowotworowe stanowią ogromne wyzwanie z punktu widzenia zdrowia publicznego, dlatego samorząd powiatowy docenia rolę profilaktyki   i edukacji w środowisku lokalnym, która dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale przede wszystkim młodego pokolenia, u którego kształtują się dopiero określone zachowania prozdrowotne. Z danych epidemiologicznych wynika, że w ostatnich latach wzrasta liczba zachorowań na nowotwory, jeśli chodzi o raka skóry-czerniaka wzrosła niemal sześciokrotnie. Dlatego dużą rolę w profilaktyce czerniaka odgrywa edukacja skierowana na czynniki ryzyka związane m.in. z nadmierną ekspozycją na promieniowanie ultrafioletowe (solarium) czy kumulację ekspozycji na słońce.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z materiałami edukacyjnymi dot. czerniaka.

Link:  https://drive.google.com/drive/folders/1eDjd43t0_bAjXpddoZM5zhHdQCzehEL9?usp=sharing

 


Pobierz i przeczytaj Przewodnik po programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ

INFORMACJA O PLIKAC COOKIES (Ciasteczka)

Nasza serwis internetowy używa plików cookies (tzw. ciasteczka) oraz innych technologii w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie akceptujesz stosowanych przez nas technologii, powinieneś natychmiast opuścić tą stronę. W przeciwnym wypadku kliknij na przycisk Zrozumiałem.

Zrozumiałem